Αρχές και πρότυπα Μάνατζμεντ για τη δημόσια διοίκηση και τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς
Κατηγορίες:
Tιμή:
 25.00 €
Εκδότης:
 Νομική Βιβλιοθήκη
Σελ. (PDF):
 296
ISBN:
 978-960-272-660-0
Βαθμολογία:
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΟΥ...

    "Το βιβλίο ""Αρχές και Πρότυπα Μάνατζμεντ για τη Δημόσια Διοίκηση και τους μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς"" προσεγγίζει τη Δημόσια Διοίκηση στο πλαίσιο των Μεταρρυθμίσεων του νέου Διεθνοποιημένου Περιβάλλοντος. Το ζήτημα που εγείρεται είναι πως μπορεί να οργανωθεί η σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση και οι μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί με βάση αρχές και πρότυπα Μάνατζμεντ εμπνευσμένα από το διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον. Στο κλίμα αυτό, εξετάζεται η θέση που η Δημόσια Διοίκηση κατέχει στο σύγχρονο Διεθνές Περιβάλλον, καθώς επίσης η αναγκαιότητα για Μεταρρυθμίσεις όπως είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Στον αντίποδα του Διεθνούς Περιβάλλοντος βρίσκονται τα συστήματα Δημόσιας Διοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι επιδράσεις που αυτή δέχτηκε αφενός από θεσμικούς ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, όπως είναι η Κοινή Αγορά και ο Κοινός Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος και αφετέρου από ευρωπαϊκές αξίες όπως η ανάγκη για σύγκλιση των συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, η προώθηση της Κοινωνίας της γνώσης και της δια βίου μάθησης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην στρατηγική της Λισσαβόνας σε σχέση με τη Δημόσια Διοίκηση και τους στόχους που αυτή έθεσε για μια ισχυρή και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία που θα ανταποκρίνεται στην πρόκληση της παγκοσμιοποίησης. Στη συνέχεια, υπό το πρίσμα της συγκεκριμενοποίησης εξετάζονται οι Μεταρρυθμίσεις που έγιναν και αφορούσαν στη Δημόσια Διοίκηση σε διάφορες χώρες μέλη της ΕΕ, καθώς και οι Μεταρρυθμίσεις και η ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων στα νέα κράτη μέλη της ΕΕ. Ομοίως, η Δημόσια Διοίκηση τίθεται στο κέντρο σύγχρονων τάσεων και αξιών που συνδέονται με την κοινωνία της πληροφορίας, την κοινωνία των πολιτών και την διοίκηση με γνώση. Επειδή όμως, απλή προσέγγιση της σύγχρονης πραγματικότητας χωρίς προτάσεις περαιτέρω αναβάθμισης των συστημάτων διοίκησης δε νοείται, παρατίθενται ολοκληρωμένες προτάσεις για το ανθρώπινο δυναμικό στη Δημόσια Διοίκηση, που στοχεύουν στην παράθεση μιας ολοκληρωμένης πρότασης σύγχρονου Μάνατζμεντ με επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού, συνεχή κατάρτιση και αξιολόγησή του με παράλληλη αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του εργασιακού περιβάλλοντος. Κατόπιν, υπό τη μορφή χρονολογίου παρουσιάζονται οι Μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Η ανάγκη για την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων Μάνατζμεντ στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης εξυπηρετείται με την εφαρμογή μοντέλων διοικητικής οργάνωσης, όπως το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Διοικητικής Αριστείας (ΕΜΔΑ) του οργανισμού European Foundation for Quality Management, που υπαγορεύει τις θεμελιώδεις αρχές διοικητικής αριστείας για τους δημόσιους και μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς ή το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ), σύμφωνα με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Επίσης, αναλύονται οι σύγχρονες πρακτικές Μάνατζμεντ σε δημόσιους και μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς που αφορούν στον στρατηγικό προγραμματισμό τους, την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού και το μοντέλο αυτοαξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας. Εξάλλου, παρουσιάζονται τα σύγχρονα βραβεία διοικητικής αριστείας, όπως είναι το Αμερικανικό Βραβείο Ποιότητας και το Βραβείο Ποιότητας των Αμερικανικών Δημοσίων Οργανισμών ενώ εξετάζεται η Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σε δημόσιους και μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, όπως το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας που εκδόθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης το 2000 (ISO 9001:2000). Στο πλαίσιο της αξιολόγησης παρατίθενται ομοίως το ιαπωνικό βραβείο ποιότητας για οργανισμούς και ανώτατα στελέχη, ενώ χρηστικό εργαλείο αποτελούν τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των δημοσίων και μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών."

Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και του ΠΕΠ Αττικής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης